Polityka Prywatności

Polityka prywatności i ochrony danych osobowych

Załącznik nr 2 do Regulaminu Sklepu Internetowego www.liniazdrowie.pl

 1. Sprzedający przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników. Sprzedający z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W szczególności Sprzedający zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Sprzedający sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia Sklepu.
 2. Administratorem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w ramach Sklepu jest spółka LINIA ZDROWIE Niedzielski Czernicka sp.j. z siedzibą w Piasecznie (05-500 Piaseczno) przy ul. Tulipanów 70, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000315806, posiadająca NIP: 9512267863, REGON: 141621721, adres e-mail: info@liniazdrowie.pl i numer telefonu: +48 691 756 440 (dalej: „Administrator”).
 3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1, 3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 4. Użytkownicy Sklepu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora w celach świadczenia usług przez Sklep oraz w celach marketingowych.
 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkowników oraz ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczania transakcji dokonywanych pomiędzy Administratorem a Użytkownikami.
 6. Dane podawane przez Użytkowników są zbierane i wykorzystywane do realizacji Umów zawartych pomiędzy Administratorem a Kupującymi, w celach księgowych, a także do innych czynności związanych z wykonywaniem Umów zawartych w ramach Sklepu.
 7. Użytkownicy korzystający ze Sklepu pozostają anonimowi do momentu dokonania Rejestracji lub zalogowania się do swojego Konta na stronie Sklepu albo wpisania swoich danych do formularza Zamówienia bez dokonywania w Sklepie Rejestracji.
 8. Do momentu dokonania Rejestracji lub zalogowania się do swojego Konta na stronie Sklepu albo wpisania swoich danych do formularza Zamówienia bez dokonywania w Sklepie Rejestracji, Administrator gromadzi jedynie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP), które wykorzystywane są do celów technicznych związanych z administrowaniem serwisem internetowym. Uzyskane tak dane nie są w żaden sposób powiązane z osobą Użytkownika umożliwiającą jego identyfikację. Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji.
 9. Użytkownicy, którzy dokonują Rejestracji w Sklepie, wypełniają formularz, w którym podają dane osobowe. Uzyskanie tych danych przez Administratora konieczne jest do realizacji usług oferowanych w ramach Konta. Wypełnienie formularza Zamówienia oznacza zgodę Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.).
 10. Dane Użytkowników przechowywane są w specjalnej strefie bezpieczeństwa i mają do nich dostęp tylko i wyłącznie upoważnione osoby związane ze Sklepem i zobowiązane do zachowania uzyskanych danych osobowych i informacji w tajemnicy.
 11. Użytkownik, który dokonał Rejestracji w Sklepie, ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość poprawiania błędnych informacji i usuwania tych danych na żądanie, o ile ich zachowanie nie jest konieczne w związku z wymogami prawa.
 12. Rejestracja, podanie, zmiana oraz usunięcie danych osobowych jest dobrowolne.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów