Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Sklepu internetowego www.liniazdrowie.pl

Data ostatniej aktualizacji 20.08.2018 roku. Poprzednią wersję Polityki Prywatności znajduje się pod adresem http://www.sklep.youergo.pl/strona/poprzednia_polityka_prywatnosci.

Firma LINIA ZDROWIE sp. z o. o. (dawniej LINIA ZDROWIE Niedzielski Czernicka sp. j.) szanuje i chroni prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych Klientów Sklepu. Dokłada wszelkich starań by dane osobowe były przetwarzane zgodnie z przepisami prawa, rzetelnie i przejrzyście.

Niniejsza Polityka Prywatności dostarcza informacji na temat tego, w jaki sposób dane osobowe są przetwarzane, o przysługujących prawach Użytkownikowi w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu

§ 1.

Definicje

RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ustawa o ochronie danych osobowych ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 1000).

Dane osobowe Oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Przetwarzanie danych osobowych Oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Strona trzecia Oznacza osobę fizyczną lub prawną, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe.§ 2.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych („ADO”) jest Firma LINIA ZDROWIE sp. z o. o. (dawniej LINIA ZDROWIE Niedzielski Czernicka sp. j.) z siedzibą w Piasecznie (05-500 Piaseczno) przy ul. Tulipanów 70, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000717104, posiadająca NIP: 9512267863, REGON: 141621721.

W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Użytkownikom praw, możliwy jest kontakt z ADO pod adresem poczty elektronicznej adres e-mail: ado@liniazdrowie.pl lub korespondencyjnie pod adresem ul. Tulipanów 70, 05-500 Piaseczno.

§ 3. Gromadzenie danych

Korzystając ze Sklepu Użytkownicy przekazują swoje:

 1. Formularz zamówienia – formularz w którym Użytkownik w procesie składania zamówienia podaje następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, kod pocztowy, miasto, ulicę z numerem domu i lub mieszkania, kraj – Polska. Dodatkowo przy zaznaczonej opcji „Chcę otrzymać fakturę VAT” nazwę firmy, NIP, dane adresowe (ulicę z numerem, miasto, kod pocztowy, kraj);

 2. Reklamacje, odstąpienie od umowy – przesyłane formularze za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail lub pocztą tradycyjną zawierają następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji, nr rachunku bankowego;

 3. Rekomendacje użytkowników i ekspertów – miejsce w Sklepie gdzie publikowane są opinie. Mogą one zawierać dane osobowe np.: imię, nazwisko, zdjęcie osoby i ewentualnie inne dane podane przez osobę której te dane dotycz;

 4. Formularz kontaktowy – formularz w którym Użytkownik w procesie kontaktu ze Sklepem podaje następujące dane: imię, adres e-mail, pozostałe pola mogą zawierać dane osobowe jeżeli Użytkownik dobrowolnie je tam umieści;

 5. Formularz komentarz – formularz w którym Użytkownik w procesie dodawania komentarza na stronie bloga podaje dane: imię, adres e-mail, pozostałe pola mogą zawierać dane osobowe jeżeli Użytkownik dobrowolnie je tam umieści;

 6. Pliki cookie „ciasteczka” – Sklep wykorzystuje tzw. pliki cookie. Są to dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniach końcowych Użytkowników (komputery, telefony, tablety), przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Wykorzystywane są do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu, poprawienia szybkości i bezpieczeństwa, ulepszania funkcji, z których korzystają Użytkownicy oraz do celów statystycznych. Szczegółowe informacje na temat wykorzystywanych w Sklepie plików cookies znajdują się w Polityce cookies dostępnej na stronie http://www.sklep.youergo.pl.

 7. Adres IP – publiczne adresy IP pochodzące z urządzeń Użytkowników korzystających ze Sklepu, wykorzystywane są w celach technicznych w postaci logów. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu, poza osobami upoważnionymi do administrowania stroną Sklepu. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu.

§ 4. Cele, podstawy i okres przetwarzania

W poniższej tabeli zostały opisane cele i podstawy prawne w jakim ADO przetwarza dane Użytkowników oraz okres ich przetwarzania.

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przetwarzania / przechowywania danych

Realizacja umowy zlecenia zamówienia złożonego w Sklepie.

(Art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy zlecenia zamówienia.

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r o świadczenie usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. 2013, poz.1422).

Przez okres realizacji zamówienia (od złożenia zamówienia do jego zrealizowania).

Przesyłanie informacji technicznych, związanych z realizacją złożonego zamówienia z wykorzystaniem adresu e-mail.

(Art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy zlecenia zamówienia.

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r o świadczenie usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. 2013, poz.1422).

Przez okres realizacji zamówienia (od złożenia zamówienia do jego zrealizowania).

Realizacja umowy sprzedaży, w tym dostarczenie towaru, kontakt w związku z realizacja zamówienia.

(Art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy.

Okres niezbędny do realizacji umowy sprzedaży (od złożenia zamówienia do jego zrealizowania).

Realizacja zobowiązania reklamacyjnego lub odstąpienia od umowy.

(Art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO)
Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy.

Przetwarzanie jest niezbędne do prawnie uzasadnionych interesów właściciela Sklepu i spoczywającego na nim obowiązku prawnego.

Okres niezbędny do rozpatrzenia i realizacji zobowiązania reklamacyjnego lub dostąpienia od umowy.

Prowadzenie korespondencji z Użytkownikami który złożył zamówienie, lub jest klientem Sklepu.

(Art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO)
Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy i prawnie uzasadnionych interesów właściciela Sklepu.

Przez okres obowiązania umowy.

Publikowanie opinii o sprzedawanych produktach w Sklepie.

(Art. 6 ust. 1 lit. a, f RODO)
Przetwarzanie jest niezbędne do prawnie uzasadnionych interesów właściciela Sklepu oraz na podstawie udzielonej zgody.

Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

Przez okres działania sklepu lub do czasu cofnięcia zgody.

Kontakt z użytkownikiem który przesłał informację z wykorzystaniem formularza kontaktowego.

(Art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Przetwarzanie jest niezbędne do prawnie uzasadnionych interesów właściciela Sklepu.

Do czasu przesłania informacji lub udzielenie odpowiedzi

Publikowanie komentarzy.

(Art. 6 ust. 1 lit. a, f RODO)
Przetwarzanie jest niezbędne do prawnie uzasadnionych interesów właściciela Sklepu. Jak również odbywa się na podstawie udzielonej zgody.

Przez okres działania sklepu lub do czasu cofnięcia zgody.

Realizacja wniosków i żądani użytkowników których dane dotyczą, realizacja obowiązku informacyjnego.

(Art. 6 ust. 1 lit. c, art. 15 RODO)
Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na ADO.

Przez okres obowiązania umowy, przetwarzania i przechowywania danych osobowych.

Dochodzenie roszczeni i obrony przed roszczeniami.

(Art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Przetwarzanie jest niezbędne do prawnie uzasadnionych interesów właściciela Sklepu.

Okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa.

Prowadzanie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej.

(Art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na ADO.

Ustawa z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (t.j. Dz.U. 2019 poz.395)

Okres przetwarzania, przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynika z przepisów prawa.

Gromadzenie logów.

(Art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO)
Przetwarzanie jest niezbędne do prawnie uzasadnionych interesów właściciela Slepu oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na ADO.

Ustawa z dnia 16 lipca 2012 r Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2012 poz.1445 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r o świadczenie usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. 2013, poz.1422)

Okres przetwarzania, przechowywania logów wynika z przepisów prawa.

§ 5. Obowiązki podawania danych

Podanie danych jest dobrowolne ale jednocześnie konieczne:

 1. przez Klientów Sklepu w celu realizacji zamówienia;

 2. przez Użytkowników w celu kontaktu lub udzielanie odpowiedzi;

 3. przez Użytkowników do realizacji obowiązków prawnych ADO.

§ 6. Profilowanie, Automatyzacja decyzji

Dane osobowe Klientów Sklepu nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowania podejmowania decyzji, w tym w celu profilowania.

§ 7. Przekazywanie danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych w celach i na podstawach opisanych w Polityce Prywatności, dane osobowe mogą być powierzone lub udostępnione następującym kategoriom odbiorców:

 1. pracownicy i współpracownicy ADO upoważnieni do przetwarzania danych osobowych na polecenie ADO;

 2. podmiotom, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym:

 1. dostawcom usług IT;

 2. dostawcom usług prawnych i doradczych;

 3. dostawcom usług księgowych i kadrowych;

 4. podmiotom świadczącym usługi zakresie obsługi płatności internetowych;

 5. podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie;

 6. innym podmiotom, z którymi ADO ma podpisaną umowę gdzie dochodzi do przetwarzania danych osobowych;

 1. uprawnionym organom państwa lub podmiotom wykonującym zadania publiczne w formie pisemnej opisującej zakres danych i cel przetwarzania;

z zastrzeżeniem, że udostępnienie danych osobowych ww. podmiotom odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu pełnych zasad związanych z ich bezpieczeństwem.

§ 8 Przekazywanie danych poza europejski obszar gospodarczy

Obecnie ADO nie planuje przekazywania danych osobowych Klientów Sklepów poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) („EOG”). W przypadku, gdy ADO zdecyduje o przekazaniu danych poza EOG nastąpi to wyłącznie w celu i w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa. Aktualna informacja o tym znajdzie się na stronie Sklepu w polityce prywatności.

§ 9 Linki do innych stron

Na stronie Sklepu mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Slep. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się uważnie zapoznać.

§ 10 Przysługujące prawa

 1. Prawo dostępu do danych osobowych

Użytkownicy Sklepu maja prawo uzyskać od ADO potwierdzenie przetwarzania ich danych osobowych, oraz następujących informacji:

 1. uzyskania informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu;

 2. prawach przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

 3. uzyskania kopii swoich danych osobowych.

ADO może pobrać od osoby której dane dotyczą opłatę wynikającą z kosztów administracyjnych za wydanie kolejnych kopii danych osobowych, o którą zwróci się ta osoba. Jeżeli prośba o kopię wpłynęła drogą elektroniczną i nie poproszono o inną formę dostarczenia. Informacji udziela się tą samą drogą.

 1. Prawo do sprostowania danych osobowych

Użytkownicy Sklepu maja prawo do (poprawiania) sprostowania (w przypadku ich nieprawidłowości) i uzupełnienia (w przypadku ich niekompletności) podanych przez siebie danych osobowych.

 1. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych

Użytkownicy Sklepu mają („prawo do bycia zapomnianym”) prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych swoich danych osobowych. Dane te mogą zostać usunięte w całości lub części gdy:

 1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

 2. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, osoba, której dane dotyczą;

 3. dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

 4. dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa któremu podlega ADO.

Żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, oznacza, że ADO może zachować dane osobowe jedynie w ściśle określonym zakresie:

 1. niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń;

 2. niezbędnym do celów podatkowych przez okres wynikający z przepisów prawa.

 1. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Użytkownicy Sklepu mają prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. W przypadku zgłoszenia żądania, ADO wstrzyma dalsze przetwarzanie danych do czasu rozpatrzenia tego żądania.

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych zachodzi gdy:

 1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;

 2. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia;

 3. ADO nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;

 4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie ADO są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.

 1. Prawo do przeniesienia danych osobowych do innego administratora

Użytkownicy Sklepu maja prawo otrzymać swoje dane osobowe, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Dane osobowe zostaną przesłane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

Użytkownicy Sklepu maja prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez ADO bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

 1. Prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W przypadku, gdy Użytkownik Sklepu udzielił zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie przysługuje mu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przez ADO zgodnie z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Cofnięcie zgody ma ten skutek, że ADO nie może przetwarzać danych osobowych, osoby której te dane dotyczą w celu i zakresie w jakim była udzielona ta zgoda.

 1. Prawo sprzeciwu

Użytkownik Sklepu w dowolnym momencie może wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną swoją sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na uzasadnionym interesie ADO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. ADO nie będzie już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby której dane dotyczą, lub wykażemy istnienie podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Skarga do organu nadzorczego

Użytkownik Sklepu ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w związku z:

 1. niezgodnym z prawem przetwarzaniem przez ADO jego danych osobowych;

 2. w przypadku stwierdzenia przez Użytkownika Sklepu niepodejmowania działań przez ADO w związku z przesłanym wnioskiem lub żądaniem dotyczących danych osobowych.

§ 11 Realizacja żądań i wniosków

ADO dokłada wszelkich starań by realizacja uprawnień Użytkowników Sklepu, następowała w najkrótszym możliwym terminie. Zastrzega sobie prawo z uwagi na często skomplikowany charakter lub ilość zgłoszonych żądań lub wniosków, udzielenia odpowiedzi w terminie miesiąca od dnia odnotowania wpłynięcia wniosku lub żądania W przypadku braku możliwości udzielenia odpowiedzi w w/w terminie ADO powiadomi Użytkownika oraz określi nowy termin udzielenia odpowiedzi.

Informacje będą udzielane na piśmie w stosownych przypadkach – elektronicznie, informacja może zostać udzielona ustnie o ile ADO jest w stanie potwierdzić tożsamość osoby której dane dotyczą.

W uzasadnionych przypadkach jeżeli żądanie lub wniosek osoby której dane dotyczą są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, ADO może pobrać opłatę pokrywającą koszty administracyjne udzielenia odpowiedzi na żądanie lub wniosek a nawet odmówić podjęcia działania.

§ 12 Bezpieczeństwo danych osobowych

ADO stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by dane osobowe były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem.

§ 13 Zmiana polityki prywatności

Firma LINIA ZDROWIE sp. z o. o. (dawniej LINIA ZDROWIE Niedzielski Czernicka sp. j.) zastrzega sobie prawo zmiany przedstawionej polityki prywatności opublikowanie na stronie Sklepu. Po dokonaniu zmiany w polityce prywatności nowa jej wersja zostanie opublikowana na stronie Sklepu.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów